آهنگ غم انگیز

بخاطر دلم ولم!.........

عاشقی...

هوای عاشقی هارا هوای دیگری دارد

سکوت چشم های توصدای دیگری دارد

چرایک شب فقط یک شب نمی آیی به خواب من؟

خیالت شاید این شب ها سرای دیگری دارد.

دل من زیر پای توبه جرم عاشقی له شد!

ولی جرم من ظالم سزای دیگری دارد.

توگفتی دوستت دارم!ببین ازمن نشودل گیر

دروغ ازتوشنیدن هم صفای دیگری دارد....

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


دل باخته...

یه شعر عاشقونه براتون گذاشتم

بخونید بد نیست
خیلی قشنگه

برید به ادامه


فقط دوست دارم نظر


همتونو درمورد این پست بدونم


عاشقان را خوش دلی

تقدیرنیست!!!!!!!!!

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


عشق...

 ....................عشق......................

عشق عشق .......................................................یعنی خلوت و راز و نیاز
عشق یعنی..........................................محبت و سوز و گداز
عشق یعنی ........................سوز بی ماوای ساز
عشق یعنی ....نغمه ای از روی ناز


عشق یعنی .............................................................کوی ایمان و امید
عشق یعنی ...................................... یک بغل یاس سپید
عشق یعنی ......................... یک ترنم از یه یار
عشق یعنی ..... سبزی باغ و بهار


عشق یعنی   ...........................................................  لحظه دیدار یار
عشق یعنی............................................  انتهای انتظار
عشق یعنی........................ وعده بوس و کنار
عشق یعنی یک تبسم بر لب زیبای یار


عشق یعنی  ....................................................... حس نرم اطلسی
عشق یعنی...................................... با خدا در بی کسی
عشق یعنی......................... همکلام بی صدا
عشق یعنی.........بی نهایت تا خدا


عشق یعنی   ........................................................... انتظار و انتظار
عشق یعنی .................................... هر چه بینی کس یار
عشق یعنی................... شب نخفتن تا سحر
عشق یعنی .... سجده ها با چشم تر


عشق یعنی ....................................................... دیده بر در دوختن
عشق یعنی .....................................از فراقش سوختن
عشق یعنی ..................... سر به در اویختن
عشق یعنی.... اشک حسرت ریختن


عشق یعنی ..................................................... لحظه های ناب ناب
عشق یعنی ........................................لحظه های التهاب
عشق یعنی ............................ بنده فرمان شدن
عشق یعنی ............تا ابد رسوا شدن


عشق یعنی  ............................................ گم شدن در کوی دوست
عشق یعنی ............................. هر چه در دل آرزوست

...................................عشق..........................................

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


قسمت...

 داره میمیره کم کم عطرگلای یاسم

 خداحافظی نکردم پرت یه کم حواسم

 هروعده ای که دادی به هرکسی عمل کن

 غصه هاشویه جوری بامهربونی حل کن

 نذارکه عشقت واسش مشکل ودردسرشه

 نذارکه از دست تو راهی یک سفر شه

 چه وقت هایی بسرشدباتوسرقرارا

 تکلیفاروشن میشه همیشه توبهارا

 گناه توهمین بودنداشتن صداقت

 اماگناه من بودنکردن خیانت

 حرفای توهنوزم رودل من نشسته

 ولی پرغباره این آینه شکست

 عاشقی تیره س اماچشمای توروشنه

 اونوقت  بازم تومیگی ایناگناه منه

 عاشق که نیستی اما عاشقا نازنین

 اصلا مث تونیستن مهربونن امینن

 عشق ماشده صورت یک مسئله

 نقل دوتاعاشق وصبور وبی حوصله

 سفیدی نگاهت نابه شبیه برف

 آب میشه زود وفقط به قیمت یه حرفه

 دیگه خدانگهدارلحظه های قیمتی

 منوببخش عزیزم هرکی داره قسمتی

maryam heydar zadeh

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


سکوت تلخ...

کوچه بارانی سرد خانه ی خالی مانده ازعشق  ومحبت

دیرگاهیست ترس وتشویش چنگ برشب میزند

               کاش نبارد باران بیش ازاین

کاش ظلمت درپی صیدشکاری دیگری بارسفرمیبست

      یاخواب بادیدگان خسته ام هم نوامیگشت

توهمچون بلوری ازحقیقت درآینه نگاهم بسته ای نقش

   بگو!ازاتشی بگوکه بانگاهی آنچنان سردوبیگانه

          درمن بیافروخت وخاکسترخویشم کرد

        نقاب ازچهره بیافکن وخود حقیقی ات شو

مگذار کسی که می باید روزگاری عشق رادرصمیمیت

                         یک نگاه به تومیبخشم

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


افسوس...

                               افسوس

 

افسوس که ازآن همه عشق

 

ازآن همه محبت بی ریا

 

ازآن همه سکوت عاشقانه که حرف تورافریاد میزد

 

چیزی جزیک دنیاسرزنش تلخ

 

چیزی جزدردبی حاصلی وبی خبری باقی نمانده است

 

انگار در برهوت  بی پایان تنهایی ام

 

نه سراب است که باعث عذابم شودکه ردپای توست

 

فرومانده درماسه های داغ حسرت

 

وهمیشه یک گام فراتراز من.

 

نه نسیمی میوزد درخنکای صبح بامزده حضورتو

 

ونه پرنده ای تاحامل ندای قلبم باشد

 

 

افسوس.......

 

افسوس که دیروز امروز نیست وافسوس که دیراست

 

در آسمان پهناور قلب توستاره ای برای من سوسو نم کند

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


تقویم...

                         تقویم


تاریخ مرگ وماتم است!          تقویم کهنه روی میز

هربرگ آن راپاره کن              میان شعله هابریز

بایدقلم گرفت به دست              تقویم تازه ای نوشت

بایدکه تن ندادورفت                به جستجوی سرنوشت

هربرگ این تقویم درد             روزدروغ وشیون است!

تاریخ ما...حضورما...             دردست تودست من است

برماهرآنچه که گذشت              تاریخ ما نبود ونیست!

آغازما...عمرزمین...               باخلقت دنیایکیست...!

تاکی به فکرمعجزه؟                  درانتظارحادثه

سوارسرنوشت تویی                پشت غبارحادثه

تقویم دردوتفرقه                     مارابه عصرسنگ برد

این قوم درخودگمشده               ازذات خودشکست خورد

این کهنه تقویم غریب               تکرارتاریخ عزاست 

بی ابتداوانتهاست                    نگوکه شرح حال ماست

بایدجهان راتازه دید                  رفت وبه فرداهارسید

برای یک آغازنو                      نباید انتظارکشید.

به اعتماددست هم                     بایدگرفت ازنوقلم

دوباره خط زدو نوشت               ازابتداقدم قدم

تاریخ مرگ وماتم است!             این کهنه تقویم غم است!

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


شکستن قلب...

عشقامانت باارزشی ست

 

که هرکس آن رادرقلبش نگه میدارد

 

برای همین است که هروقت بخواهی

 

عشقت راازکسی پس بگیری

 

بایدقلبش رابشکنی...!

 
یک عشق عروج  است ورسیدن به کمال

 

یک عشق غوغای درون است وتمنای وصال

 

یک عشق سکوت است وسخن گفتن چشم

 

یک عشق خیال است وخیال است وخیال


+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


دنیا...

میدونی وقتی خداداشت بدرقم میکرد بهم چی گفت؟

 

جایی که میری مردمی داره که می شکنند

 

نکنه غصه بخوری.توتنهانیستی.

 

توکوله بارت عشق می گذارم که بگذری

 

قلب میگذارم که جابدی

 

اشک میدم که همراهیت کنه.

 

ومرگ که بدونی برمیگردی پیش خودم...

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


بازهم تنهایی...

تنهابودم تورسیدی 

گفتی مابشیم بهتره

دیگه تنهانبودم

امابعدازمدتی سرقرارنیومدی

یک روزداشتم دنبالت میگشتم

به تنهای دیگری رسیدم

گفتم بهش چراتنهایی؟ 

گفت:یارم نیومده.

یکهوباخوشحالی بلندشد 

وگفت اومد! 

وقتی برگشتم تورودیدم........

 

 

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


دفترمن...

گاهی بخوان زدفترعشقم ترانه ای

 

بنگرکه غم به وادی مرگم کشانده است.

 

تنهامرابه تشنه طوفان من مبین

 

ای بس حدیث تلخ که ناگفته مانده است...

 

 

 

گفتم:زسرنوشت بیندیش وآسمان

 

گفتی:غمین مباش که آن کورواین کراست!

 

دیدی که آسمان کروسرنوشت کور

 

صدهاهزارمرتبه ازماقوی تراست؟

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


یادمن باش...

رفتی و خاطره های تو نشسته تو خیالم ،

 

بی تو من اسیر دست آرزوهای محالم

 

یاد من نبودی اما من بیاد تو شکستم،

 

 غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم

 

هم ترانه یاد من باش بی بهانه یاد من باش

 

وقت بیداری مهتاب عاشقانه یاد من باش

 

اگه باشی با نگاهت میشه از حادثه رد شد،

 

میشه تو آتیش عشقت گرگرفتن بلد شد

 

اگه دوری اگه نیستی نفس فریاد من باش

 

تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


امتحان عشق...

من مانده ام و یک برگه سفید!!!

یک دنیا حرف نا گفتنی!!!

و یک بغل تنهایی و دلتنگی...

درد دل من در  این کاغذ کوچک جا نمی شود!!!

در این سکوت بغض آلود

قطره کوچکی هوس سرسره بازی می کند!

و برگ سفیدم

عاشقانه قطره را به آغوش می کشد!

عشق تو نوشتنی نیست...

در برگه ام , کنار آن قطره

یک قلب کوچک می کشم !

و , وقت تمام است!!!

برگه ها بالا...

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


ماه من

ماه من غصه نخور شمدونیاصورتی ان         


دلایی که بشکنن چون عاشقن قیمتی ان

 

ماه من غصه نخورسبک میشی بارون بیاد

 

توی عاشقی بایدنترسی ازکم وزیاد

 

ماه من غصه نخور خاطره هامون کودکن

 

توی این قصه دلایه وقت هایی عروسکن

 

ماه من غصه نخور بازی زمین خوردن داره

 

کاره دنیا همینه تولدومردن داره

 

ماه من غصه نخورتاب بازی افتادن داره

 

زندگی شکستن ودباره دل دادن داره

 

ماه من غصه نخئر گلامیان عیادتت

 

به نتیجه میرسن آخریه روزعبادتت

 

ماه من غصه نخورخیلیا تنهان مث تو

 

خیلیابا زخمای عاشقی آشنان مث تو

 

ماه من غصه نخور زندگی بی غم نمیشه                                                                                

 

اونی که غصه نداشته باشه آدم نمیشه

 

ماه من غصه نخورحافظ واست وامیکنم

 

شعراشومیخونم تورومداوانیکنم

 

ماه من غصه نخوردنیاروبسپار به خدا

 

هردومون دعا کنیم توهم جدامنم جدا

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


لیلی ومجنون

ایوون رویارومیخوام بشینم آبپاشی کنم

 

امشب میخوام هرجورشده عکستونقاشی کنم

 

 

میخوام یجوری بکشم که شبیه خودت باشه

 

بچگیاتومیکشم شایدتولدت باشه

 

 

توروچه جوری بکشم بااون چشای مخملی

 

جنس موهاتوچی کنم نیس یه مدادمخملی

 

 

تولدت روچه جوری توفصل پائیزبکشم

 

لحن نگاتوباچی زردوغم انگیز بکشم

 

 

اون لحظه هاروبکشم که تودچار رفتنی

 

یاروزی که واسه همیشه پهلوی منی

 

 

کاشکی میشدعکس توروروی دیواربکشم

 

دورچشات یه آلمه سیمای خارداربکشم

 

 

دورنگاه نافذت باگریه توری بکشم

 

اگه دلت نخواست چی من ایناروزئری بکشم

 

دیواروباکدوم مدادمن زیربارون بکشم

 

کاش میدونستم چه جوری لیلی ومجنون بکشم

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


دروغ تلخ...

شایداشتباه اماعاشقادروغ میگن

 

آدمای مهربون وباوفادروغ میگن

 

اوناکه میگن تاهمیشه دیوونتونن

 

بذاربی پرده بگم که به شمادروغ میگن

 

اوناکه میان به این بهونه هاکه اومدن

 

ازتوشهرقشنگ قصه هادروغ میگن

 

اوناکه فدات بشم تکه کلامشون شده

 

به تموم آسمونا به خدادروغ میگن

 

اوناکه باقسم وآیه میخوان بهت بگن

 

تاقیامت نمیشن ازت جدادروغ میگن

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |


جدایی...

 

      بس دیگه حرفی نزن هیچی بهم نگو  و برو

 

                                                      حرف حرفه تو شد اخرم دیگه نمیخوامت ترو

 

     برو دیگه باهام لج نکن درم پشته سرت ببند

 

                                                        اینقدر به خودت نرس اینقدرم بیخودی نخند

 

    تو دنبال  ستاره ای من اسمون پر ابرم

 

                                                 ایندفه دیگه شوخی نیس پر شده ی کاسه ی صبرم

 

   برو اسمه منم نیار برو مرگ و شیون یبار

 

                                                   برو تا هوا روشنه این خونه خونه ی منه

                 

   هنوز نرفتی دلگیرم تو بمون من خودم میرم

 

                                                    میرم و از دلم امشب انتقاممو میگیرم

                   

   خودت میدونی این خونه یا جا تو یا جای منه

 

                                                  من میرم اخه این غمها پشت منو نمیشکنه   

 

   بعد از یه عمری جون کندن خوب جوابه منودادی

 

                                                   از همین لحظه که من رفتم تو تواین خونه ازادی

 

    ایندفه موقع رفتن بغضم دیگه نمیشکنه

 

                                                    لج نکن اونو دور نریز اون عکسا خاطراتمه

 

    هرچی تو خونس مال تو اون چارتا عکس هم مال من

 

                                                      تو چی میفهمی از دلم چی میدونی ازحال من

 

 

+ نوشته شده در ساعت توسط saeid |